Veiligheid op het KindCentrum

Het KindCentrum is een plek voor ieder kind. Dat betekent dat iedereen zich veilig moet voelen. De een is kwetsbaarder dan de ander. Onze leerkrachten, specialisten, begeleiders en medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind gezien en gewaardeerd wordt in ons KindCentrum.

Kinderen in ons centrum doen gewoon mee waar het kan. We bieden speciale begeleiding en aandacht waar het moet. Ook op het gebied van veiligheid en ondersteuning bekijken we per kind de situatie. Daarnaast is elke partner deskundig in het begeleiden van de kinderen op hun afdeling.

De Borgloschool

Veiligheid
Veiligheid is een eerste voorwaarde. Een kind dat zich veilig voelt, kan al zijn energie richten op het leren zelf. Daarvoor komt het ten slotte op school. Wat opvalt aan onze school, is de betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten op elkaar. Iedereen weet: Ik doe ertoe!

Wij hechten belang aan een goede sfeer. Zowel kinderen als volwassenen moeten proberen daar een positieve bijdrage aan te leveren. We willen dat kinderen ruzies uitpraten en niet uitvechten. Wanneer een kind iets beter, of juist iets minder goed is in leren, hoeft dat geen belemmering te vormen voor verdere ontplooiing. Wij willen dat kinderen respect hebben voor elkaar én elkaar helpen, zodat dit bijdraagt aan een veilig en daardoor prettig schoolklimaat.

Klachten
Ouders, leerlingen en personeel kunnen klachten hebben over gedragingen, beslissingen – of het uitblijven daarvan – van het bestuur, directie of personeelsleden. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op begeleiding en beoordeling van leerlingen,discriminerend gedrag, agressie, seksuele intimidatie, geweld en pesten. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe scholen op dergelijke klachten moeten reageren.

Voordat u een klacht bij de klachtencommissie indient, moet u eerst de volgende procedure doorlopen. U moet eerst uw klacht met de leerkracht en daarna (eventueel) met de schoolleiding bespreken. Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een passende wijze worden afgehandeld. Heeft de vorige stap niet tot een bevredigende oplossing van uw klacht geleid, dan kunt u terecht bij het bestuur van de school.

In dat geval dient u contact op te nemen met de bestuurder, telefoon: 0570-638575.

Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Binnen het openbaar onderwijs wordt de functie van extern vertrouwenspersoon ingevuld door de heer H. Riphagen, Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn. Telefoon 088-0931000/ 088-0931888

U kunt ook contact opnemen met de vrouwelijke vertrouwenspersoon, mw. Yvonne Kamsma. Telefoonnummer: 06-14001672, email: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. Indien ook dat vervolgens niet leidt tot het wegnemen van de klacht, dan kunt u tenslotte de klacht voorleggen aan de (landelijke) klachtencommissie, waarbij het bestuur van onze stichting is aangesloten.

Het adres van de klachtencommissie, waar u uiteindelijk terecht kunt, is:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, Telefoon: 030 2809590
Email: info@onderwijsgeschilende.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
Het reglement van de klachtenregeling ligt op de school ter inzage.

Partou

Veiligheid
We willen ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Wij bieden een vertrouwde basis van rust, stabiliteit en persoonlijke aandacht. Dit combineren we met activiteiten die de fantasie en verbeeldingskracht van kinderen prikkelen. Zo zorgen wij voor die veilige, vertrouwde en inspirerende plek, naast thuis en school. Waar ze met plezier naar toegaan en blij van terugkomen.

Klachtenprocedure
We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat, of met de vestigingsmanager. U kunt ook de regiomanager vragen te bemiddelen; deze is bereikbaar via het servicekantoor.

Voor een uitgebreide beschrijving van het veiligheidsbeleid verwijzen wij u naar de site van onze partners.

partou
de Linde
Borgloschool
de Parabool

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?